Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Solmu Dogs / Sonja Lehtovirta
Puroniityntie 341, 00890 Helsinki
info@solmudogs.fi
045 8548047
Y-tunnus: 3359942-7

Rekisteriä hoitava henkilö
Sonja Lehtovirta

Tietojen keräys
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaalta etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkailta tallennetaan myös yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Henkilötietojen keräyksen tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista, tilausten käsittelyä ja hallinnointia, sekä laskutusta varten, kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa, tiedotuksessa sekä uutisointitarkoituksessa. Tähän sisältyy myös suoramarkkinointi, josta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisteritietojen suojauksen perusteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistaa tietonsa 
  • Oikaista itseään koskevia tietoja
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus (tietojen poisto järjestelmästä)